škola byla zapojena do Projektu EU peníze školám

01.02.2011 00:00

Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost


    Základní škola Pečky, Švermova 540 se do OPVK zapojila ve školním roce 2010/2011. Na základě zpracovaného projektového záměru jsme 1. února 2011 zahájili individualizovanou výuku formou dělených hodin v oblastech čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a matematiky. V průběhu  projektu jich bude realizováno celkem 514.
    Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti jsme ve 2., 3. a 8. ročníku plnili v rámci českého jazyka,  u žáků 7. ročníku v hodinách v dějepisu. V 7. ročníku probíhala individualizace i při výuce anglického jazyka. Dělené vyučování matematiky v  6. a 8. ročníku bylo zařazeno s cílem podpořit osvojování a upevňování matematických dovedností žáků.
    Ve školním roce 2011/2012 pokračujeme v naplňování cílů projektového záměru. Individualizovaná výuka je uskutečňována ve stejných předmětech i ročnících. Jedinou změnou je přesun dělených hodin v 7. ročníku z dějepisu do českého jazyka.
    Za první rok projektu bylo odučeno 268 individualizovaných hodin (52,1% z celkového počtu), ve kterých bylo podpořeno celkem 75 žáků.      

         Mgr. A. Doskočilová

 

2013/2014

ZHODONOCENÍ PROJEKTU EU -  PENÍZE ŠKOLÁM

1.Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem. Prioritou projektu bylo  zkvalitnění počátečního  vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí, které by absolventům usnadnily uplatnění na trhu práce. Nedílnou součástí byla práce s  vhodnou motivací žáků.

 

2. V  projektu byly realizovány tři klíčové aktivity:

I) Čtenářská a informační gramotnost

Vzhledem k národnostnímu složení žáků (80% žáků rómského etnika) byl kladen důraz na porozumění a správné používání spisovného českého jazyka. Prostřednictvím různých metod jsme se snažili podpořit přirozené obohacování slovní zásoby a zdokonalení v plynulosti četby. Vždy byl zohledněn individuální přístup a úroveň znalostí každého žáka.

II) Cizí jazyky - Anglický jazyk

V současném globálním světě je potřeba, aby žáci dokázali v základní formě aktivně používat cizí jazyk, který by je mohl motivovat k rozšíření obzorů v rámci poznávání života jiných kultur a vedl je k vzájemné toleranci. Důraz ve výuce byl kladen zejména na názornost, praktičnost, interakci a spolupráci v rámci skupiny.

III) Matematika

Cílem aktivity byla podpora a rozvoj individuálních schopností všech žáků v oblasti matematické gramotnosti. V rámci výuky byly uplatněny metody pro zautomatizování početních operací, schopnost logického náhledu na problematiku a pochopení souvislostí. Snažili jsme se respektovat potřeby a možnosti jednotlivých žáků.

 

3. Klady a zápory, přínos projektu

Většina žáků naší školy pochází ze sociálního prostředí, které jim neposkytuje dostatečnou motivaci a stimulaci pro osobní rozvoj. Největším záporem bylo časté stěhování žáků (proměnlivost výukové skupiny, nemožnost dlouhodobější kontinuální podpory) a vysoká absence.

Nejvýznamnějšími klady projektu byla možnost v rámci menší homogenní skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami společně pracovat, využívat různé metody výuky, možnost individuálně přistupovat a vést v osobnostním rozvoji. V rámci takto malé skupiny je snazší dosáhnout úspěchu a pocitu zdravého sebevědomí.

Díky finanční dotaci mohla škola zakoupit knihy a audiovizuální techniku, která je využívána ve výuce.

 

         Mgr. Pavlína Šnorová, koordinátora projektu

 

 

Ohlédnutí za projektem EU ,,Peníze školám"

V letošním školním roce 2013/2014 byl na naší škole ukončen dlouhodobý projekt EU ,,Peníze školám" -Operační program- vzdělávání pro konkurenceschopnost s prioritou zkvalitnění počátečního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí, které by absolventům usnadnily uplatnění na trhu práce, zejména v jazykové oblasti a matematické gramotnosti. V současné době se pracuje se získanými zkušenostmi a pomůckami na udržitelnosti projektu.

Během trvání projektu ( 2011-2012) byli podpořeni celkem 103 žáci v těchto klíčových aktivitách:čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky- anglický jazyk, matematika.

Nejvýznamnějším přínosem i pro budoucí výuku byla možnost využívat v homogenní skupině žáků různé metody výuky a maximálně využít možnost individuálního přístupu, zohlednění potřeb a znalostí. Díky finanční dotaci mohla škola zakoupit knihy, audiovizuální techniku, které využívá škola k další výuce.

K 31.12. 2013 došlo k finančnímu vyrovnání čerpání dotace vůči státnímu rozpočtu České republiky, kdy škola využila veškeré poskytnuté prostředky.

 

        Mgr. P. Šnorová

           

—————

Zpět


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u