Historie

 

Historie Zvláštní školy v Pečkách se datuje od 1.9. 1978.

Zpočátku měla jen jednu třídu, ale s narůstajícím počtem žáků, zejména přistěhováním občanů romského původu a zvyšováním počtu žáků, kteří nezvládali učivo na základní škole se začala rozrůstat.

O rok později měla škola 37 žáků ve třech třídách. V té době byl nedostatek učitelů s kvalifikací speciální pedagogiky. Na škole vyučovali důchodci vysokého věku ( 73 let, 69 let a 67 let ).Nejmladší byla ředitelka školy, které bylo 39 let.

Třídy byly umístěny v nevyhovujících provizorních podmínkách.

Po deseti letech svého působení se škola rozrostla na čtyři třídy s celkovým počtem 50 žáků.

V té době se učitelský sbor omladil o maturanty, kteří dálkovým studiem získávali odbornost speciálního pedagoga.

V roce 1987 byla zakoupena budova po řezníkovi Kulichovi za účelem zřízení zvláštní školy, která by měla být moderní, s větším počtem tříd, školní družinou, dílnou a školní kuchyní.

Adaptace budovy probíhala pomalým tempem vzhledem k tomu, že ze zakoupené budovy zůstaly jenom hlavní nosné stěny, což si vyžádalo velké finanční náklady.

Školní rok 1991/1992 byl zahájen v nové školní budově, ulice Švermova 540, kde sídlí dodnes.

Zvláštní škola v Pečkách byla v lednu 1996 navržena k zařazení do sítě škol České republiky a v témže roce obdržela zakládající listinu.

Velkou změnou pro město Pečky i pro školu byl přechod z okresu Nymburk na okres Kolín.

Dne 30.6. 1996 končí na škole působení ředitelky Jany Jiráskové, která byla u zrodu této školy od jejího vzniku v roce 1978.

V červenci 1996 nastoupila do funkce ředitelky školy  Mgr. Naděžda Mixová, která zde působila 14 let. V průběhu tohoto období bylo vyučováno devět ročníků převážně v pěti třídách. Postupně se měnilo složení skupin ve třídách, zvyšoval se počet romských žáků.

Na základě výsledků konkurzního řízení byla v červnu 2010 Radou Středočeského kraje jmenována ředitelkou Mgr. Jiřina Veselá. Vzhledem k celkovému poklesu počtu žáků, byla ve školním roce 2010/2011 výuka 1.-9. ročníku realizována ve čtyřech třídách.

Od 1. května 2012 řídí školu Mgr. Jaroslava Heroldová. K docházce je přihlášeno 35 žáků devíti ročníků, kteří jsou zařazeni do čtyř tříd.

Od školního roku 2013/2014 se vyučuje ve dvou třídách v důsledku úbytku žáků. Při škole je i nadále zřízena školní družina  a výdejna obědů.

Ve školním roce 2014/2015  žáků i nadále ubývá. Vyučuje se ve dvou třídách. Je otevřeno 1 oddělení školní družiny, stále funguje výdejna obědů.  Přesto, že ve škole působí pouze 4 pedagogičtí pracovníci (včetně ředitelky školy), škola  i nadále plně pracuje dle ŠVP, prezentuje se na veřejnosti a žákům se dostává plnohodnotné výuky.
Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

ePodatelna: ZSTKO@kr-s.cz

Datová schránka : c6pyw76