Historie

 

Historie Zvláštní školy v Pečkách se datuje od 1.9. 1978.

Zpočátku měla jen jednu třídu, ale s narůstajícím počtem žáků, zejména přistěhováním občanů romského původu a zvyšováním počtu žáků, kteří nezvládali učivo na základní škole se začala rozrůstat.

O rok později měla škola 37 žáků ve třech třídách. V té době byl nedostatek učitelů s kvalifikací speciální pedagogiky. Na škole vyučovali důchodci vysokého věku ( 73 let, 69 let a 67 let ).Nejmladší byla ředitelka školy, které bylo 39 let.

Třídy byly umístěny v nevyhovujících provizorních podmínkách.

Po deseti letech svého působení se škola rozrostla na čtyři třídy s celkovým počtem 50 žáků.

V té době se učitelský sbor omladil o maturanty, kteří dálkovým studiem získávali odbornost speciálního pedagoga.

V roce 1987 byla zakoupena budova po řezníkovi Kulichovi za účelem zřízení zvláštní školy, která by měla být moderní, s větším počtem tříd, školní družinou, dílnou a školní kuchyní.

Adaptace budovy probíhala pomalým tempem vzhledem k tomu, že ze zakoupené budovy zůstaly jenom hlavní nosné stěny, což si vyžádalo velké finanční náklady.

Školní rok 1991/1992 byl zahájen v nové školní budově, ulice Švermova 540, kde sídlí dodnes.

Zvláštní škola v Pečkách byla v lednu 1996 navržena k zařazení do sítě škol České republiky a v témže roce obdržela zakládající listinu.

Velkou změnou pro město Pečky i pro školu byl přechod z okresu Nymburk na okres Kolín.

Dne 30.6. 1996 končí na škole působení ředitelky Jany Jiráskové, která byla u zrodu této školy od jejího vzniku v roce 1978.

V červenci 1996 nastoupila do funkce ředitelky školy  Mgr. Naděžda Mixová, která zde působila 14 let. V průběhu tohoto období bylo vyučováno devět ročníků převážně v pěti třídách. Postupně se měnilo složení skupin ve třídách, zvyšoval se počet romských žáků.

Na základě výsledků konkurzního řízení byla v červnu 2010 Radou Středočeského kraje jmenována ředitelkou Mgr. Jiřina Veselá. Vzhledem k celkovému poklesu počtu žáků, byla ve školním roce 2010/2011 výuka 1.-9. ročníku realizována ve čtyřech třídách.

Od 1. května 2012 řídí školu Mgr. Jaroslava Heroldová. K docházce je přihlášeno 35 žáků devíti ročníků, kteří jsou zařazeni do čtyř tříd.

Od školního roku 2013/2014 se vyučuje ve dvou třídách v důsledku úbytku žáků. Při škole je i nadále zřízena školní družina  a výdejna obědů.

Ve školním roce 2014/2015  žáků i nadále ubývá. Vyučuje se ve dvou třídách. Je otevřeno 1 oddělení školní družiny, stále funguje výdejna obědů.  Přesto, že ve škole působí pouze 4 pedagogičtí pracovníci (včetně ředitelky školy), škola  i nadále plně pracuje dle ŠVP, prezentuje se na veřejnosti a žákům se dostává plnohodnotné výuky.

Od 1.9.2016 je KÚ pověřena řízením školy Mgr. Hana Bubeníková (jako zástup za MD). Nadále se uskutečňuje výuka ve dvou třídách. Činnost výdejny obědů je pozastavena - žáci dochází na obědy do budovy ZŠ. Ve škole působí čtyři pedagogičtí pracovníci, dva asistenti pedagoga.


 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u